Wydział organizacyjno – kadrowy

st. kpt. mgr Monika Fijałkowska
Naczelnik Wydziału
tel. 95 7338 410
fijalkowskam@strazgorzow.pl

st. asp. mgr inż. Monika Ostrycharz
Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. 95 7338 411
ostrycharzm@strazgorzow.pl

st. str. mgr Ewa Umżyńska 
Stażysta
tel. 95 7338 412
umzynskae@strazgorzow.pl

Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP
mgr Aleksandra Purij

Starszy Specjalista 
tel. 95 7338 404
sekretariat@strazgorzow.pl


Wydział organizacyjno – kadrowy realizuje zadania z zakresu spraw:

 1. organizacyjno – kadrowych
 2. bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. ochrony informacji niejawnych
 4. spraw obronnych

Do zadań wydziału organizacyjno – kadrowego należy:

 1. w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
 • prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego;
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta miejskiego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w komendzie miejskiej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • prowadzenie biura dokumentów niejawnych.
 1. w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 1. w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:
 • pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,
 • zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 • kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  w tym zakresie;
 • opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 1. w zakresie spraw obronnych:
 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych.