Wydział operacyjno – szkoleniowy

bryg. mgr inż. Bartłomiej Mądry
Naczelnik Wydziału
Oficer prasowy KM PSP
tel. 95 7338 450
kom. 603 922 330
madryb@strazgorzow.pl


Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. 95 7338 451

st. sekc. mgr Karol Brzozowski
Starszy Technik
tel. 95 7338 452
brzozowskik@strazgorzow.pl


Funkcjonariusze Stanowiska Kierowania KM PSP

mł. bryg. mgr inż. Marcin Mulawka
Dyżurny operacyjny

asp. sztab. inż. Mariusz Gruszka
Dyżurny stanowiska kierowania

mł. asp. mgr Norbert Guszczak
Dyżurny stanowiska kierowania

asp. mgr Tomasz Kulczyński
Dyżurny stanowiska kierowania

mł. asp. Marcin Grochowski
Dyspozytor

mł. ogn. Łukasz Mikisz
Dyspozytor

st. kpt. mgr inż. Tomasz Popyk
Dyżurny operacyjny

mł. ogn. inż. Jarosław Cwojdziński
Dyspozytor

mł. ogn. mgr Piotr Zaniewski
Dyspozytor

mł. ogn. Bartosz Rojek
Dyspozytor


Wydział operacyjno – szkoleniowy realizuje zadania z zakresu spraw:

 1. operacyjnych
 2. szkoleniowych
 3. łączności
 4. informatyki;
 5. prewencji społecznej

Do zadań wydziału operacyjno – szkoleniowego należy:

 1. w zakresie spraw operacyjnych:
 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie analiz zagrożenia miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego a także, na ich podstawie planów ratowniczych;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania, umożliwiające współpracę ze stanowiskiem kierowania Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych
 • współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
 • bieżące informowanie oficera prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.
 1. w zakresie spraw szkoleniowych:
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej oraz jednostek OSP;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.
 1. w zakresie spraw łączności:
 • planowanie systemów łączności radiowej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • nadzór nad analizowaniem potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności na potrzeby komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania;
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnej komendy miejskiej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania komendy miejskiej;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania komendy miejskiej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu łączności.
 1. w zakresie spraw informatyki:
 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach teleinformatycznych komendy miejskiej;
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 • utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;
 • nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, pocztą elektroniczną oraz BIP.
 1. w zakresie prewencji społecznej:
 • propagowanie bezpiecznych zachowań wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej;
 • organizacja festynów, pogadanek, zajęć edukacyjno – szkoleniowych, instruktorskich, pokazów oraz wszelkich innych przedsięwzięć, kampanii MSWiA oraz KG PSP;
 • nadzór nad funkcjonowaniem salki edukacyjnej „OGNIK”.