Wydział kwatermistrzowsko – techniczny

bryg. mgr Magdalena Popiel
Naczelnik Wydziału
tel. 95 7338 420
popielm@strazgorzow.pl

mł. ogn. mgr Katarzyna Watral
Starszy technik
tel. 95 7338 421
watralk@strazgorzow.pl

st. kpt. w st. spocz. inż. Janusz Piotrowicz
Referent
tel. 95 7338 422
piotrowiczj@strazgorzow.pl

Dorota Thel
Konserwator


Wydział kwatermistrzowsko – techniczny realizuje zadania z zakresu spraw:

 1. kwatermistrzowskich
 2. technicznych

Do zadań wydziału kwatermistrzowsko – technicznego należy:

 1. w zakresie spraw kwatermistrzowskich:
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 • realizacja i nadzór, w porozumieniu z komórką ds. operacyjnych, zadań związanych z dotacjami jednostek ochrony przeciwpożarowej. 
 1. w zakresie spraw technicznych:
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno – technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.