Sekcja finansów

mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron
Główna księgowa
tel. 95 7338 430
gawrone@strazgorzow.pl

Teresa Nowak
Starszy inspektor
tel. 95 7338 431
nowakt@strazgorzow.pl


Sekcja finansów realizuje zadania z zakresu spraw:

 1. finansów
 2. zarządzania jakością

Do zadań sekcji finansów należy:

 1. w zakresie spraw finansowych:
 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 1. w zakresie spraw zarządzania jakością:
 • zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane w komendzie miejskiej;
 • przedstawianie Komendantowi Miejskiemu PSP sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem pracy w KM PSP;
 • zapewnienie upowszechniania w komendzie miejskiej PSP świadomości dotyczącej wymagań klienta.