Ogniomistrz Żarek

ŻarekKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przy współpracy z Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. opracowała program profilaktyczny pn. „Ogniomistrz Żarek uczy i bawi” kierowany do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Program ten ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym szybko i łatwo przyswajają wiedzę. Nie mają problemów z opanowaniem prostych zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz prostych czynności ratowniczych. Jednocześnie dzieci właśnie w tym wieku narażone są na wiele niebezpieczeństw. Wiedza i umiejętności z zakresu edukacji bezpieczeństwa powinny być zatem nabywane przez dzieci już na etapie edukacji przedszkolnej.

Program ma charakter cykliczny i będzie realizowany w każdym roku szkolnym podczas różnego rodzaju przedsięwzięć z udziałem najmłodszych. Nie jest to więc program zamknięty i utorowany na jedno przedsięwzięcie. Ma on na celu realizację podstawowych celów profilaktycznych w możliwie najszerszej skali.

Zadaniem tego programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy dzieci z terenu miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego. Będzie to absorbować spory potencjał ludzki Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp., ale pozwoli to na kompleksowe i widziane w szerokim spektrum dotarcie do dzieci, ale również do ich wychowaców odpowiedzialnych za działania w zakresie przyswajania zasad niezbędnych do życia w społeczeństwie.

Cele główne programu:

  • Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł powstawania sytuacji niebezpiecznych.
  • Zaznajomienie przedszkolaków oraz dzieci wczesnoszkolnych z zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w domu, w kontakcie z urządzeniami mechanicznymi, na podwórku, nad wodą, w trakcie zabaw z psem itp.
  • Wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego, powodzi, huraganu, anomalii pogodowych oraz sytuacjach nietypowych takich, jak zagubienie się w lesie, mieście, dużych zbiorowiskach ludzkich.
  • Ukierunkowanie dzieci w zakresie reagowania na sytuacje niebezpieczne.
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi na drogach i najbliższym otoczeniu
  • Zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych.
  • Przybliżenie dzieciom pracy strażaka oraz warunków, zasad i zagrożeń towarzyszących służbie w straży pożarnej.

Metody i formy pracy z dziećmi: