Odbiory budynków

Informacje dla kontrolowanego dotyczące kontroli w celu wydania stanowiska w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie (odbiory budowlane):

W celu wydania opinii należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy – wzór wniosku do pobrania poniżej.

Zakres kontroli

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych może różnić się w zależności od kontrolowanego obiektu i jest on określony w upoważnieniu do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych, może to być m.in.:

 1. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 2. ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
 3. ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
 4. postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

W czasie kontroli mogą zostać wykonane praktyczne próby zadziałania urządzeń przeciwpożarowych.

Wykaz dokumentów do przygotowania

W celu zapewnienia sprawności i efektywności oraz skrócenia czasu trwania kontroli, wskazanym jest przygotowanie następujących dokumentów i ewidencji

 1. Pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za każde z wystawionych upoważnień.
 3. Aktualny odpis KRS przedsiębiorcy, stowarzyszenia, itd.
 4. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
 5. Decyzje zatwierdzające projekty zamienne.
 6. Dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowlanych – oryginał.
 7. Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

UWAGA: w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych, oświadczenie musi być podpisane również przez projektanta i inspektora nadzoru inwestycyjnego (jeżeli był zatrudniony).

 1. Postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów.
 2. Projekty budowlane – stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę.
 3. Projekty budowlane – zamienne.
 4. Protokół z badań hydrantów zewnętrznych stanowiących źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru (w przypadku innych źródeł niż hydranty również niezbędny dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia).
 5. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (informacja o współdziałaniu urządzeń przeciwpożarowych).
 6. Protokół ze sprawdzenia scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
 7. Rysunki z naniesionymi zmianami nieistotnymi.

UWAGA: jeżeli zmiany mają wpływ na ochronę przeciwpożarową – należy je uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 1. Projekty wykonawcze/powykonawcze.

UWAGA: jeżeli projekt powykonawczy/wykonawczy uzupełnia podstawowy projekt budowlany o nowe treści istotne dla ochrony przeciwpożarowej należy uzgodnić je z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 1. Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań.
 2. Dokumentacja dot. zabezpieczenia przeciwpożarowego elementów budynku np.:
  1. konstrukcji budynku;
  2. konstrukcji dachu.
 3. Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których wykonano dźwig dla ekip ratowniczych.
 4. Opracowane dla obiektu obliczenia numeryczne CFD dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego.
 5. Dokumentacja dot. ocieplenia budynku (klasa reakcji na ogień).
 6. Dokumentacja dot. wykonania zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego:
  1. inwentaryzacja wykonanych przejść instalacyjnych;
  2. plan obiektu ze wskazaniem wykonanych przejść instalacyjnych;
  3. dokumentacja fotograficzna z wykonywanych prac;
  4. deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty.
 7. Dokumenty dopuszczenia dla elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem pożarowym (np. drzwi przeciwpożarowe, sufity podwieszane) – aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych.
 8. Odbiory UDT dźwigów osobowych.
 9. Oświadczenie kierownika budowy (wzór do pobrania na dole strony) – należy uzupełnić w części jaka dotyczy budynku.
 10. Rysunek ze wskazaniem drogi pożarowej dla obiektu – precyzyjne wskazanie wymiarów, odległości od chronionego obiektu, nośność (jeżeli nie opracowano w projekcie budowlanym).
 11. Rysunek lub rysunki z precyzyjnym wskazaniem podziału na strefy pożarowe (jeżeli nie opracowano w projekcie budowlanym).

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Dokumentacja dotycząca urządzeń przeciwpożarowych (w tym m. in.: przeciwpożarowe wyłączniki prądu, hydranty wewnętrzne, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, instalacja oddymiania, instalacja wykrywania dymu, instalacja tryskaczowa, system detekcji gazu propan-butan) – dla każdego urządzenia:

 1. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu:
  1. protokół odbiorowy urządzenia;

UWAGA: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie osoby uprawnionej określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

             B. zestaw dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzenia, systemu do użytkowania;

             C. projekty wykonawczy/powykonawczy urządzenia (jeżeli nie opracowano w projekcie budowlanym).

UWAGA: z projektu musi wynikać szczegółowy scenariusz zadziałania urządzenia – jakie strefy pożarowe są odcinane, czy urządzenia przeciwpożarowe funkcjonują po użyciu wyłącznika itp.

 1. Hydranty wewnętrzne:
  1. protokół odbiorowy urządzenia;

UWAGA: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

            B. zestaw dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzenia, systemu do użytkowania;

         C. projekty wykonawczy/powykonawczy urządzenia (jeżeli nie opracowano w projekcie budowlanym).

 1. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:
  1. protokół odbiorowy urządzenia;

UWAGA: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

            B. zestaw dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzenia, systemu do użytkowania;

        C. projekty wykonawczy/powykonawczy urządzenia (jeżeli nie opracowano w projekcie budowlanym).

 1. Instalacja oddymiania:
  1. protokół odbiorowy urządzenia;

UWAGA: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

           B. zestaw dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzenia, systemu do użytkowania;

          C. projekty wykonawczy/powykonawczy urządzenia (jeżeli nie opracowano w projekcie budowlanym).

 1. Instalacja tryskaczowa:
  1. protokół odbiorowy urządzenia;

UWAGA: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

             B. zestaw dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzenia, systemu do użytkowania;

                C. projekty wykonawczy/powykonawczy urządzenia (jeżeli nie opracowano w projekcie budowlanym)’

 1. System detekcji gazu propan-butan:
  1. protokół odbiorowy urządzenia;

UWAGA: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie osoby uprawnionej określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

             B. zestaw dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzenia, systemu do użytkowania;

                  C. projekty wykonawczy/powykonawczy urządzenia (jeżeli nie opracowano w projekcie budowlanym).

 1. Inne urządzenia przeciwpożarowe:
  1. protokół odbiorowy urządzenia;

UWAGA: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie osoby uprawnionej określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

            B. zestaw dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzenia, systemu do użytkowania;

            C. projekty wykonawczy/powykonawczy urządzenia (jeżeli nie opracowano w projekcie budowlanym).

INSTALACJE UŻYTKOWE

 1. Instalacja elektryczna:
  1. protokół z badania zachowania ciągłości izolacji;
  2. protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  3. protokół z badania skuteczności zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych.

UWAGA: protokoły powinny posiadać jednoznaczne orzeczenie osoby uprawnionej określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

 1. Instalacja piorunochronna – protokół z badania instalacji.

UWAGA: protokół powinien posiadać jednoznaczne orzeczenie osoby uprawnionej określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

 1. Instalacja kominowa – protokół z badania instalacji.

UWAGA: protokół powinien posiadać jednoznaczne orzeczenie osoby uprawnionej określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania kontroli.

 1. Instalacja wentylacji mechanicznej – protokół skuteczności wentylacji.

UWAGA: protokół powinien posiadać jednoznaczne orzeczenie czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

 1. Instalacja gazowa – protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji.

UWAGA: protokół powinien posiadać jednoznaczne orzeczenie osoby uprawnionej określające czy instalacja nadaje się do eksploatacji oraz wskazaną datę wykonania prób.

 Ww. wykaz nie stanowi zamkniętego katalogu dokumentów niezbędnych do kontroli, ma on wyłącznie charakter informacyjny, kontrolujący może prosić o część wymienionych lub inne dokumenty wynikające ze specyfiki obiektu. Zakres wymaganych dokumentów zależny jest od charakteru obiektu – występujących instalacji, przeznaczenia, podziału na strefy pożarowe itp. – szczegółowy wykaz niezbędnych dokumentów ustalany jest w czasie czynności kontrolno – rozpoznawczych.

Ogólne wytyczne do przygotowania kontrolowanego obiektu

 1. Podstawą do przystąpienia do czynności odbiorowych jest wpis w dzienniku budowy o zakończeniu budowy.
 2. W kontroli powinna uczestniczyć osoba odpowiedzialna za realizację inwestycji -właściciel obiektu/ kierownik budowy/ inspektor nadzoru inwestycyjnego/ inżynier budowy/ ewentualnie wykonawcy branżowi.
 3. W kontroli powinna uczestniczyć osoba posiadająca kompletną wiedzę dot. funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych – w przypadku skomplikowanych systemów w kontroli może uczestniczyć przedstawiciel serwisu lub firmy, która obsługuje powyższe systemy. Należy wyznaczyć osobę do obsługiwania urządzeń przeciwpożarowych tak, aby podczas kontroli można było sprawdzić dowolne z nich.
 4. Należy sprawdzić treść opracowanych dokumentów i porównać ze stanem faktycznym (w szczególności projektu budowlanego).

Wszystkie wymienione informacje stanowią materiał poglądowy, ułatwiający przygotowanie do czynności kontrolo-rozpoznawczych i nie stanowią zamkniętego katalogu obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu lub terenu, które są szczegółowo regulowane przepisami prawa.

Pliki do pobrania