Imprezy masowe

Organizacja imprez masowych.

1. Wytyczne do składania wniosku o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach – wynikającej z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Przykładowy szablon INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I CZASIE IMPREZY MASOWEJ.

Załączniki stanowią materiał pomocniczy. Dokumentację należy sporządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.